Czytanie ślubne
reklama

Sakrament małżeństwa jest bardzo wyjątkową i romantyczną chwilą, dlatego też narzeczeni chcieliby żeby ten dzień był dniem idealnym. Bardzo długie przygotowania ceremonii zaślubin oraz wesela, podczas których wszystko powinno odbyć się zgodnie z zamysłem narzeczonych, jest sprawą bardzo indywidualną, osobistą. Dlatego też, narzeczeni chcą mieć również wpływ na pierwsze i drugie czytanie w kościele – aby nadać sakramentu małżeństwa wyjątkowego, spersonalizowanego charakteru. Indywidualnie skomponowane pierwsze oraz drugie czytanie stwarza całą uroczość bardzo wyniosłą i wyjątkową… Świetnym pomysłem jest zaangażowanie najbliższej rodziny w całą uroczystość – również w ceremonię zaślubin w kościele. Słowo Boże może być czytane przez Nowożeńców, bądź osobę bliską im sercu.

Wybór czytania ślubnego

Pierwsze oraz drugie czytanie podczas ceremonii zaślubin powinno być szybciej uzgodnione z duchownym, który poprowadzi całą mszę świętą. Wybór czytania ślubnego dokonany przez narzeczonych sprawi, iż będzie to dla nich wyjątkowy, niepowtarzalny dzień – podkreślający charakter ich relacji, związku. Kościół katolicki wychodząc na przeciw wiernym, przygotował na okoliczność zaślubin kilkanaście propozycji tekstów, z których przyszli młodzi mogą dowolnie wybierać, aczkolwiek podczas wyboru czytania ślubnego należy pamiętać jednak o przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Pierwsze czytanie musi pochodzić ze Starego Testamentu (a w okresie Wielkanocnym musi pochodzić z Apokalipsy), natomiast drugie czytanie z Nowego Testamentu. Przedstawiamy Wam małą ściągę:

Pierwsze czytanie (poza okresem Wielkanocnym)

 1. Pieśń nad pieśniami – Czytanie z Pieśni nad Pieśniami (PNP 2, 8 – 10. 14. 16A; 8, 6 -7A)
 2. Stworzenie mężczyzny i niewiasty – Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 1,26 – 28.31A)
 3. Stworzenie kobiety – Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 2, 18 – 24)
 4. Przymierze – Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 31, 31 – 32A, 33 – 34A)
 5. Dobra żona – Czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 26, 1- 4, 13 – 16)
 6. Rebeka – Czytanie z Księgi Rodzaju (RDZ24, 48 – 51, 58 67)
 7. Modlitwa Tobiasza i Sary – Czytanie z Księgi Tobiasza (Tb 8, 5 – 10)
 8. Czytanie z Księgi Tobiasza – Czytanie z Księgi Tobiasza (Tb7, 9C – 10, LIC – 17)

Pierwsze czytanie ( w okresie Wielkanocnym)

 1. Gody Baranka – Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła (Ap 19, 1.5 – 9A)

Drugie czytanie

 1. Hymn o miłości – Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 KOR .12, 31 – 13.8A)
 2. Bóg nas umiłował – Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła (1 J 4, 7 – 12)
 3. Miłość Boża – Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8, 31B – 35. 37-39)
 4. Życie według przykazań – Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła (1 J 3, 18 – 24)
 5. Życie chrześcijanina – Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 12, L-2. 9 – 18)
 6. Nauki do żony i męża – Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła ( 1 P 3, 1 – 9 )
 7. Ciało człowieka – Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 6, 13C-15A. 17-20)
 8. Droga małżonków do świętości – Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 12- 17)
 9. Miłość małżeńska – Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 5, 2A. 21 – 33)

Jakie czytanie wybrać na ceremonię ślubną?

Poniżej przedstawiamy kilka wspaniałych oraz romantycznych czytań mszalnych, które z powodzeniem mogą zostać przeczytane na Waszej mszy ślubnej. Największą popularnością wśród czytań ślubnych cieszy się Hymn o miłości (1 KOR .12, 31 – 13.8A) oraz oczywiście fragment Pieśni nad Pieśniami Świętego Pawła (PNP 2, 8 – 10. 14. 16A; 8, 6 – 7A).

PIERWSZE CZYTANIE

 • PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI ŚWIĘTEGO PAWŁA (PNP 2, 8 – 10. 14. 16A; 8, 6 -7A)

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami.

Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja, i pójdź! Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku”. Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Oto słowo Boże.

 • STWORZENIE MĘŻCZYZNY I NIEWIASTY (Rdz 1,26 – 28.31A)

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po ziemi”. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Oto słowo Boże.

 • PRZYMIERZE (Jr 31, 31 – 32A, 33 – 34A)

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza.

Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!” Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają Mnie. Oto słowo Boże.

 • MODLITWA TOBIASZA I SARY (Tb 8, 5 – 10)

Czytanie z Księgi Tobiasza.

Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia.Rzekł Tobiasz: „Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę.A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków”.Sara też mówiła: „Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu”.Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

 • HYMN O MIŁOŚCI (1 KOR .12, 31 – 13.8A)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto słowo Boże.

 • MIŁOŚĆ BOŻA (Rz 8, 31B – 35. 37-39)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?
Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej: zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

 • CIAŁO CZŁOWIEKA (1 Kor 6, 13C-15A. 17-20)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! Oto słowo Boże.

 • MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA (Ef 5, 2A. 21 – 33)

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas.
Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim.
Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża. Oto słowo Boże.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj